Naše společnost se v posledních letech zaměřila na výstavbu a provozování bytů pro seniory v Hluku na Uherskohradišťsku. Jedná se o bezbariérové přízemní byty pro seniory. Domácí pečovatelskou službu v bytech zajišťuje podle požadavků jednotlivých seniorů Oblastní charita v Uherském Hradišti, která má v Hluku své pracoviště

Od roku 2013 je v provozu na ulici Antonínská v Hluku první přízemní bytový dům s 8 bezbarierovými byty. Všechny byty jsou plně obsazeny. Právě z důvodu značné poptávky seniorů po bydlení v bytovém domě, který má charakter a parametry domu rodinného, jsme rozhodli o výstavbě druhého domu pro seniory.

V současné době dokončujeme výstavbu druhého bytového domu s pečovatelskými byty pro seniory ve stejné lokalitě. V novém bytovém domě bude k dispozici také 8 bezbarierových bytů. Byty je možné rezervovat už nyní, k nastěhování budou byty připraveny v květnu 2017.

Bližší informace vám poskytne jednatel společnosti Ing. Pavel Dohnal, tel.: 731 495 630 nebo email p.dohnal@email.cz

 

Pro nájemce bytů, které byly zprovozněny v roce 2013 platí jiné podmínky, než pro nájemníky, kteří budou mít v pronájmu byty zprovozněné v květnu 2017

Cílem výstavby pečovatelských bytů bylo zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Seniorské byty I jsou určeny pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

 • věkem – jedná se o seniory ve věku 70 let a více – nebo
 • zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby.

Nájemní smlouva k pečovatelskému bytu je uzavírána s osobu ve věku 70 let a výše na dožití. S osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby je nájemní smlouva k pečovatelskému bytu uzavřena na dobu určitou, nejdéle však na dobu 2 let. Nájemní smlouvu je možné prodloužit max. na další 2 roky, pokud nájemce nadále splňuje podmínky pro nájem pečovatelského bytu.

V současné době dokončujeme II etapu výstavby pečovatelských bytů pro seniory na ulici Antonínská v Hluku. V novém bytovém domě bude k dispozici 8 bezbarierových bytů. Terénní pečovatelskou službu v bytech bude zajišťovat Oblastní charita Uherské Hradiště. Byty je možné už nyní rezervovat. K nastěhování budou k dispozici od května 2017.

Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro seniory tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Bydlení je určeno pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

a) věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo

b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby

Bude-li nájemní smlouva ke vstupnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva ke vstupnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok.

S nájemníky bude uzavírána nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dobu 2 let. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování nájmu bytu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat. Nájem se prodlouží vždy nejvíce o další dva roky.

 

Žádost ke stažení

Žádost o umístění DPS Antonínská – GREENMORAVIA

Základní požadavky

Pečovatelský byt je určen pro občany se sníženou soběstačností, zejména pro ty, kteří potřebují pro zajištění některých úkonů z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení pomoc nebo péči jiné osoby (pečovatelské služby). V domě není trvalá pečovatelská služba po 24 hodin denně, ale je zajišťována docházejícím pracovníkem dle potřeby. Nájemní smlouvu nelze uzavřít dle občanského zákoníku (§ 719 zákona č. 40/1964

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatelem a vlastníkem objektu je společnost GREEN MORAVIA s.r.o.. Výše nájemného je regulována ministerstvem a k datu 1.1.2013 činí 57,20 Kč / m2. Kromě nájemného jsou účtovány spotřeby a objednané služby.

Základní požadavky na uchazeče:

Na financování bytového domu se spolupodílelo Ministerstvo pro místní rozvoj, které vymezilo okruh osob a stanovilo podmínky za jakých mohou být v objektu ubytováni. Mezi základní kritéria patří tyto:

– věk uchazeče nad 70 let (smlouva na dobu neurčitou) nebo snížená soběstačnost, která je ohodnocena minimálně 1. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách (smlouva na dobu určitou)

– v době podpisu nájemní smlouvy není majitelem ani spolumajitelem nemovitosti (tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v pečovatelském bytě bydlet)

ROZSAH SLUŽBY

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a obsahují tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní činnosti

 • přeprava uživatele charitním autem
 • relaxační masáž
 • pedikúra
 • dohled

ZÁJEMCI NÁS MOHOU KONTAKTOVAT

 • osobní návštěvou v kanceláři DPS
 • telefonicky
 • písemně emailem nebo dopisem
 • přes jinou osobu (příbuzní, přátelé, pracovníci DPS nebo Oblastní charity apod.)

Při prvním osobním kontaktu jsou zájemci podány informace o poskytování pečovatelské služby, je mu předán platný Sazebník pečovatelských úkonů a informační letáky. V případě zájmu o využívání služby je s žadatelem dohodnut termín návštěvy, která se uskuteční v jeho domácnosti, a to vedoucí a sociální pracovnicí (případně dvěma soc. pracovnicemi). Pracovnice s žadatelem vyplní Žádost o poskytování pečovatelské služby, seznámí ho se všemi nabízenými službami a zájemce se sám rozhodne o využívání jemu nejlépe vyhovujících služeb. Budoucí uživatel si stanoví cíl, kterého má být při poskytování služby dosaženo, dohodne se rozsah a četnost poskytovaných služeb. Výsledkem těchto činností je uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

ÚHRADA ZA PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle aktuálního Sazebníku pečovatelských úkonů. Úhrada za většinu úkonů je 155 Kč za hodinu. Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrově krátí.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SE POSKYTUJE BEZ ÚHRADY

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
 • účastníkům odboje
 • politickým vězňům
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru

Skupiny osob, kterým je pečovatelská služba poskytována bez úhrady nákladů, jsou vyjmenovány v § 75 zákona o soc. službách. Bezplatná služba je poskytována v rozsahu základních úkonů (s výjimkou nákladů za stravu), fakultativní úkony jsou hrazeny dle platného Sazebníku pečovatelských úkonů. Účast v odboji, zařazení do tábora nucených prací a uvěznění z politických důvodů je nutné doložit příslušným písemným dokumentem.

Kontakt na pečovatelskou službu

Adresa: Náměstí Míru 464, 686 01 Uh. Hradiště
Vedoucí Domácí pečovatelské služby: Mgr. Nikola Novotná
Telefon: 572 552 835, 602 155 402
E-mail: nikola.novotna@uhradiste.charita.cz
Web: https://www.uhradiste.charita.cz/nase-sluzby/domaci-pecovatelska-sluzba/
Konzultační hodiny: Po – Pá 7.30 – 15.30
Služby poskytujeme: Po – Ne 6.00 - 20.00

GREEN MORAVIA s.r.o.
vedená u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou C 21548
poradenské centrum
Velké náměstí 112/61, 767 01 Kroměříž
IČO: 634 88 124
DIČ: CZ 634 88 124

Domy s pečovatelskou službou
Antonínská 1775, 687 25 Hluk

Kontaktní osoba:
jednatel společnosti Ing. Pavel Dohnal
Telefon: +420 731 495 630
Email: p.dohnal@email.cz